RODO w Szkole

 Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Administratorem  Danych Państwa i Państwa  Dziecka jest Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku, ul. Mikołaja Reja 25, 80-870 Gdańsk.

Możesz kontaktować się z nami w następujący sposób: listownie, poprzez email na adres: sekretariat@zse.edu.gdansk.pl, Telefon/Fax: (58) 762-28-25 ; (58) 762-28-26

 

Po co potrzebne są nam Państwa dane osobowe?

Dane Państwa i Państwa Dzieci są nam potrzebne, abyśmy mogli skontaktować się z Państwem w sprawach związanych z potrzebami  Dziecka, kontrolować jego obecności, oceniać i wpisywać oceny do dziennika, mieć możliwość kontaktowania się z Państwem, pokazywać sukcesy Państwa Dziecka na szkolnej stronie internetowej i na Facebooku.

 Jak długo będziemy wykorzystywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe oraz dane Państwa Dziecka będziemy przetwarzać w okresie Jego nauki w naszej Szkole, a także archiwizować przez okres ustalony przez przepisy prawa.

Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?

Nikomu nie udostępniamy Państwa danych bez wyrażenia odpowiedniej zgody.

 Komu powierzamy Państwa dane?

Jednymi instytucjami, którym powierzamy dane osobowe  są: osoby dbające o zdrowie Dzieci w naszej Szkole.

 Do czego służy monitoring?

Monitoring w szkole służy do zapewnienia bezpieczeństwa Państwa Dzieciom oraz Pracownikom Szkoły.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku, ul. Mikołaja Reja 25, 80-870 Gdańsk .

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych e-mail iodo@zse.gda.pl Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy pisemnie na adres siedziby Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku, ul. Mikołaja Reja 25, 80-870 Gdańsk lub telefonicznie pod nr (58) 762-28-25 w. 24 oraz adres e-mail podany wyżej.

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1. dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;
 2. dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w wycieczkach, konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO
 3. wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w mediach oraz na stronie internetowej szkoły (na www i na facebooku)na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO ;
 4. dane osobowe osoby niebędącej rodzicem a uprawnionej do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO

 1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Urząd Miasta Gdańska, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, firma Vulcan na podstawie umowy powierzenia danych i inne na wniosek np. PPP, Sąd, MOPR.
 2. Dane osobowe ucznia i jego rodziców nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.
 3. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców lub osób odbierających dzieci ze świetlicy narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. a jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie ucznia do Ewidencji Uczniów szkoły (czyli nieprzyjęcie ucznia). Podanie danych wymienionych w punktach b-d wymaga pisemnej zgody a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem publikacji osiągnięć ucznia, zakazem udziału w konkursach i zawodach oraz brakiem możliwości odebrania dziecka ze świetlicy przez osobę inną niż rodzice.
 7. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Treść powyższej klauzuli informacyjnej będzie zamieszczona na stronie szkoły.