Zgodnie z Zarządzeniem nr 1617/22 Prezydenta Miasta Gdańska z 23 sierpnia 2022r w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2022r. - do 9 września 2022 ustala się termin składania wniosków "wyprawki szkolnej" w szkołach mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Gdańska.

Wniosek składa opiekun ucznia albo pełnoletni uczeń do dyrektora szkoły najpóźniej do 9 września 2022 r. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (wnioski uczniów wraz z załącznikami pozostają w szkole).

Wzór wniosku oraz szczegółowe zasady przyznawania świadczenia - w załącznikach.