WYPRAWKA SZKOLNA 2023R.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1588/23 Prezydenta Miasta Gdańska z 04 września 2023r w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2023r. - do 08 września 2023r ustala się termin składania wniosków "wyprawki szkolnej" w szkołach mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Gdańska.

Wniosek (wzór wniosku w załączeniu) składa rodzic/opiekun ucznia albo pełnoletni uczeń do dyrektora szkoły najpóźniej do 08 września 2023 r Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (wnioski uczniów wraz z załącznikami pozostają w szkole)