Skorzystaj z programu „Wyprawka szkolna”

Chcesz dostać dofinansowanie na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych. Skorzystaj z rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. –„Wyprawka szkolna”

Kto może skorzystać
Każdy uczeń, który ma orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, bo jest osobą:

• słabowidzącą,
• słabosłyszącą,
• niesłyszącą,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.
Termin składania wniosków do 11 września- koordynator akcji w szkole pani Dorota Kalinowska-Iwaniec ( pedagog)