Informacje o Młodzieżowej Radzie Miasta Gdańska:

 

 1. Młodzieżowa Rada liczy 34 członków;
 2. Czas kadencji radnych wynosi 2 lata;
 3. Do zadań Młodzieżowej Rady należy m.in.

przedstawianie opinii w sprawach dotyczących młodzieży wobec organów administracji samorządowej Miasta Gdańska poprzez podejmowanie uchwał oraz stanowisk, a także inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym , sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym ( informacje na stronie  http://www.gdansk.pl/mrmg oraz na facebooku).

Zasady wyborów:

 1. Wybory radnych Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska podzielone zostały na dwa etapy;
 2. Etap pierwszy dotyczy wyboru z grona uczniów dwóch elektorów ( odbywa się osobno w każdej szkole);
 3. Etap drugi polega na przeprowadzeniu wyborów w okręgach wyborczych ( uczestniczą w nim elektorzy z różnych szkół – Zespół Szkół Energetycznych stanowi Okręg Wyborczy nr 4);
 4. Do zadań elektora należy przygotowanie maksimum dwuminutowej prezentacji, która powinna zawierać :
 • imię i nazwisko kandydata
 • nazwę szkoły, której uczniów dany elektor reprezentuje
 • ogólny zakres działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym I charytatywnym, które elektor chciałby realizować będąc członkiem Młodzieżowej Rady
 1. Po prezentacji wszystkich elektorów , a następnie wyborze Komisji Skrutacyjnej, odbywa się tajne głosowanie;
 2. Głosujący będą stawiali znak „X” w kratce z lewej strony przy nazwiskach od jednej do pięciu osób. Postawienie znaku „X” w kratce przed nazwiskiem więcej niż pięciu kandydatów powoduje nieważność głosu.

Kalendarz wyborczy:

dla wyborów członków Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska

 

Data wykonania
czynności wyborczych

Treść czynności wyborczych

Do dnia 30 października 2019 r.

Powołanie Komisji Wyborczych dla poszczególnych okręgów wyborczych.

Od 31 października do 10 listopada 2019 r.

Desygnowanie z grona uczniów szkół podstawowych z klas VII i VIII  oraz szkół ponadpodstawowych
po dwóch elektorów do Zgromadzenia Elektorów.

Dnia

 14 listopada 2019 r.

Przekazanie przewodniczącemu Komisji Wyborczej
z danego okręgu wyborczego przez dyrektorów szkół listy desygnowanych z grona uczniów elektorów do Zgromadzenia Elektorów.

Do dnia

16 listopada 2019 r.

Przekazanie przez przewodniczącego Komisji Wyborczej danego okręgu wyborczego okręgowych list kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska (elektorów Zgromadzenia Elektorów danego okręgu wyborczego) do dyrektorów szkół

Dnia

21 listopada 2019 r.

godzina 12.00-15.00

Spotkanie wyborcze dla Okręgu Wyborczego nr 4        w Zespole Szkół Energetycznych ul. Reja 25
w Gdańsku w celu głosowania na członków Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.

Do

29 listopada 2019 r.

Przekazanie dokumentacji z przebiegu wyborów Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska do Biura Rady Miasta Gdańska.

Do dnia

15 grudnia 2019 r.

Ogłoszenie na stronie Miasta Gdańska składu Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.

Okręg wyborczy nr 4:

 1. Miejscem wyborów jest ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH ;
 2. Wybory, w tym okręgu, odbędą się 21 listopada w godzinach 12.00-15.00 ;
 3. Dzielnice, z których szkoły mogą przedstawić swoich elektorów : Młyniska, Strzyża Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Brętowo;