PUNKT NABORU


PUNKT 1

technik informatyk

technik programista

PUNKT 2

elektryk

technik elektryk

technik elektronik

technik energetyk

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej


25 czerwca - 14 lipca 2021 roku

w godzinach 9.00 -14.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Prosimy o: 

  • wprowadzenie do systemu NABÓR POMORZE ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, osiągnięć wpisanych na świadectwie oraz wyników egzaminu ósmoklasisty,
  • dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

23 lipca - 30 lipca 2021 roku

w godzinach 9.00 -14.00

W tym terminie należy potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły.

W przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ponadto prosimy o dostarczenie:

  • 3 fotografii (podpisane na odwrocie czytelnie imieniem i nazwiskiem),
  • ksero odpisu skróconego aktu urodzenia,
  • karty zdrowia (otrzymana ze szkoły podstawowej),
  • innych dokumentów posiadanych przez kandydata (np. orzecznie z poradni psychologiczno - pedagogicznej, itp.)