Absolwenci, którzy w latach ubiegłych (2016–2020) nie otrzymali świadectwa dojrzałości, ponieważ:
1) nie zdali jednego lub więcej egzaminów obowiązkowych w części ustnej
oraz/lub
2) nie przystąpili do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym,
ale zdali egzaminy z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej (tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym),
mogą w 2021 r. uzyskać świadectwo dojrzałości bez przystępowania do „brakujących” egzaminów.
Absolwenci, składają do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości (załącznik 31) do 31 maja 2021 r.