na stronie Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego został uruchomiony elektroniczny generator wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020/2021 w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych".

STYPENDIA DEDYKOWANE SĄ WYŁĄCZNIE UCZNIOM SZKOŁY BRANŻOWEJ ORAZ TECHNIKUM

Informacja o naborze wniosków o przyznanie stypendium oraz generator wniosków:

https://des.pomorskie.eu/szkolnictwo-zawodowe/-/asset_publisher/OclPuu0PsJsb/content/stypendia-przyznawane-sa-w-ramach-projektu-pn-programy-motywacyjne-dla-uczniow-pomorskich-szkol-zawodowych-stypendia-dedykowane-sa-wylacznie-uczniom-s?_101_INSTANCE_OclPuu0PsJsb_redirect=%2Fszkolnictwo-zawodowe

 

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku przez wnioskodawcę, tj. dyrektora/zastępcę dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, w terminie do 15 września br.

Wypełniony w generatorze wniosek należy wydrukować i złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesłać pocztą.

Proszę pamiętać, że do urzędu marszałkowskiego należy złożyć jeden egzemplarz wniosku (drugi egzemplarz jest dla szkoły/ucznia).

 

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące kryteria dostępu:

  1. pobiera naukę na terenie województwa pomorskiego;
  2. w roku szkolnym 2019/2020:
  1. otrzymał promocję do klasy programowo wyższej i ukończył odpowiednio:

I, II lub III klasę branżowej szkoły I stopnia

I, II lub III klasę technikum;

  1. uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – co najmniej 5,20;
  1. w roku szkolnym 2020/2021 będzie kontynuował naukę w szkole branżowej lub technikum;
  2. kształci się w zawodzie odpowiadającym Branżom kluczowym[1] i wpisującym się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza[2].

 

UWAGA: Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2019/2020.

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu ,,Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych" stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały nr 102/VIII/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmienionej Uchwałą Nr 278/XXI/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 maja 2020 r.

 

Przypominamy, że o przyznanie stypendium w równym stopniu mogą ubiegać się zarówno uczennice, jak i uczniowie będący uczestnikami projektu oraz deklarujący udział w projekcie.

Wysokość stypendium: 250 zł miesięcznie.

 

Informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

 

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendium!

 

Stypendia dla uczniów szkół zawodowych są finansowane w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych".

 

Projekt „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

[1] Przez Branże kluczowe należy rozumieć branże o największym potencjale rozwoju subregionów i regionu, specjalizacje w dziedzinie usług, handlu lub produkcji, zidentyfikowane w dokumentach strategicznych województwa pomorskiego (tj. w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port Kreatywności, Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020), do których należą: ICT i elektronika; przemysł morski; środowisko; energetyka i ekoenergetyka; zdrowie i srebrna gospodarka; transport, logistyka i motoryzacja; budownictwo; sektor kreatywny; chemia lekka; petrochemia; biotechnologia; turystyka, sport i rekreacja; BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe; przemysł spożywczy oraz meblarstwo.

 

2 Przez Inteligentne Specjalizacje Pomorza należy rozumieć obszary ujęte w Porozumieniach na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, zawartych przez Województwo Pomorskie w oparciu o uchwałę nr 61/17/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Do Inteligentnych Specjalizacji Pomorza zaliczamy: technologie off–shore i portowo–logistyczne;  technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie; technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw; technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się.