JEDNORAZOWE STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
 
Jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska przyznawane jest najlepszym maturzystom oraz uczniom w pięciu kategoriach. Warunkiem ubiegania się o stypendium w każdej kategorii jest uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania (nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych) poświadczonej przez dyrektora szkoły po Radzie klasyfikacyjnej w roku szkolnym w którym absolwent / uczeń ubiega się o stypendium.
 
Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska przyznawane będzie absolwentowi szkoły ponadgimnazjalnej, który uzyskał najwyższy średni wynik procentowy w danej szkole z egzaminu maturalnego z części obowiązkowej i jednego przedmiotu dodatkowego liczony łącznie oraz uzyskał udokumentowane osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, a także spełnia jeden z poniższych warunków:
  •  jest laureatem / finalistą olimpiady na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim
  •  osiągnął I, II lub III miejsce w konkursie/turnieju międzynarodowym lub ogólnopolskim
  •  jest zwycięzcą tj. osiągnął I miejsce w konkursie/turnieju wojewódzkim

 

Stypendium może otrzymać uczeń, który uzyskał osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu oraz osiągnął średnią ocen (nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych) co najmniej:4,8 – dla szkół ponadgimnazjalnych , a także spełnia jeden z poniższych warunków:

  •  jest laureatem / finalistą olimpiady na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim
  •  jest zwycięzcą tj. osiągnął I,II i III miejsce w konkursie/turnieju (innym niż sportowe) na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych osiągnął I, II, III miejsce lub wyróżnienie.

 

Stypendium może otrzymać uczeń, który uzyskał osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego w szczególności w formie wolontariatu oraz osiągnął średnią ocen (nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych) co najmniej 4,5 – przy osiągnięciach na szczeblu międzynarodowym i mistrzostw Polski, a także spełnia jeden z poniższych warunków:

  •  zajął 1-8 miejsce na szczeblu międzynarodowym,
  •  zajął miejsce od 1 do 4 w Mistrzostwach Polski w dyscyplinach i konkurencjach zaliczanych do punktacji „systemu sportu młodzieżowego” zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki,
  • zajął miejsce od 1 do 4 w Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych.

Stypendia jednorazowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych