W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:
a. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego,
b.zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.
Osoby, które w 2021 r. muszą przystąpić do części ustnej egzaminu, składają stosowną informację do dyrektora szkoły lub dyrektora OKE do 8 lutego 2021r. - Załącznik nr 30